hello dummmy text
Clear filters
Total:

 

Χαρακτηρισμός του βαθμού οργάνωσης νανοδομημένων επιφανειών υλικών με τη χρήση μεθόδων γράφων ν-γραμμάτων
Υπολογιστικές μέθοδοι αξιολόγησης της λειτουργικότητας πρωτεϊνών μειωμένου μεγέθους για χρήση σε γονιδιακές θεραπείες της μυϊκής δυστροφίας Duchenne
Υλοποίηση αλγορίθμων σύγκρισης γράφων εγγύτητας με δυνατότητα πολυ-παράλληλης εκτέλεσης
Τεχνικές εξόρυξης γνώσης για την μοντελοποίηση χρηστών
Σχεδιασμός και Ανάλυση Στρατηγικών για Οικονομικούς Πράκτορες με Ρεαλιστικά Χαρακτηριστικά
Σύστημα ενημέρωσης  και ανάλυσης δικτύου βιβλιογραφικών αναφορών από τον Ιστό με τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας και ταιριάσματος όμοιων εγγραφών
Συμπίεση κειμένου σε γράφο ν-γραμμάτων και αποσυμπίεση μέσω τοπικής αναζήτησης
Σύγκριση κειμένων με χρήση γράφων εγγύτητας και εξαγωγής πληροφορίας
Σημασιολογική βαθιά μάθηση (2 εργασίες)
Πρόβλεψη της Εξέλιξης Κοινοτήτων σε Κοινωνικά Δίκτυα
Πρόβλεψη δράσης ανθρώπου από την κίνηση του χεριού για συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ
Πρόβλεψη Αλληλεπίδρασης Φαρμάκων
Πιθανοτικές σχέσεις χρονικών διαστημάτων
Μηχανική μάθηση για πρόβλεψη θνητότητας και νοσηρότητας μετά από Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου (ΤΚΕ)
Μηχανική μάθηση για κατασκευή μοντέλου που θα προβλέπει πρώιμα επερχόμενη σήψη σε νευροχειρουργικούς ασθενείς
Λογισμός Πράξης (Event Calculus) σε Java
Λογικός συμπερασμός παρουσία αριθμητικών περιορισμών
Κατάτμηση χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων (σημάτων) και αναγνώριση των γεγονότων που προκύπτουν, με χρήση χρονικών οντολογιών
Κατανεμημένοι αλγόριθμοι συλλογιστικής για λογικές περιγραφών
Εφαρμογή τεχνικών αλλαγής θέματος σε έγγραφα (κείμενα, ιστοσελίδες, blogs)
Ευρετηρίαση δομών γράφων με στόχο την εύρεση εγγύτερου γείτονα
Εύρεση κοινοτήτων σε πολυδιάστατα κοινωνικά δίκτυα
Επιρροή σε πολυ-σχεσιακά δίκτυα
Επιλογή κατάλληλης μετρολογίας νανοδομημένων επιφανειών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων παντού
Επέκταση πύλης ενημέρωσης με μεθόδους αυτόματης συντήρησης των κανόνων εξαγωγής πληροφορίας από τις ειδησεογραφικές πηγές
Επαναστόχευση υπαρχόντων θεραπειών για την αντιμετώπιση της μυϊκής δυστροφίας Duchenne
Έξυπνοι ανιχνευτές αερίων: βαθιά μάθηση για την αναγνώριση και ταξινόμηση τύπων αερίων από ανιχνευτές
Εξαγωγή πληροφορίας από έγγραφα μέσω επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα (context-free grammars)
Ενσώματη Τεχνητή Νοημοσύνη
Εκτίμηση θέσης και πορείας χεριού για συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ
Εκμάθηση στρατηγικών διαλόγου σε πραγματικό χρόνο για προσαρμοζόμενα διαλογικά συστήματα
Εκμάθηση γραμματικών από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, με τη βοήθεια καταλόγων του Ιστού
Διερεύνηση μεθόδων συλλογικής μάθησης, σύγκριση και επέκταση αυτών
Διαίρει και βασίλευε σε πολύ μεγάλους γράφους γνώσης (Knowledge Graphs) για αποδοτικό συμπερασμό.
Δηλωτικά προγράμματα κατανεμημένης επεξεργασίας σε υποδομές Big Data
Βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
Αυτόματος εντοπισμός γλωσσικών δεικτών (δομών και χαρακτηριστικών) ως μέσων έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης της νόσου Alzheimer σε πρώιμο στάδιο και συγγενών διαταραχών:  Μία διαγλωσσική μελέτη.
Αυτόματη ταξινόμηση εγγράφων εθνοφαρμακολογικού ενδιαφέροντος
Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης σε μοριακή προσομοίωση για πολυμερικές δομές
Ανάπτυξη συστήματος λογικού προγραμματισμού για επεξεργασία ροών δεδομένων με εφαρμογές στις προσομοιώσεις καρκινικών κυττάρων και στη ναυτιλία
Ανάπτυξη συστήματος λογικού προγραμματισμού για ανάλυση ροών δεδομένων με εξατομικευμένες επεξηγήσεις
Ανάπτυξη συστήματος λογικού προγραμματισμού για ανάλυση ροών δεδομένων από συναλλαγές με κρυπτονομίσματα
Ανάπτυξη Συστήματος Αναγνώρισης Σύνθετων Γεγονότων για Επιτήρηση Ναυτιλιακής Δραστηριότητας
Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης στρατηγικής στο σκάκι
Ανάπτυξη συντακτικού αναλυτή γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα (context-free grammars), σε συνδυασμό με μεθόδους μάθησης τέτοιων γραμματικών
Ανάπτυξη Συνεργατικών Πρακτόρων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ανάπτυξη στοχαστικού συστήματος αναγνώρισης γεγονότων από δεδομένα
Ανάπτυξη περιβάλλοντος μελέτης Συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ
Ανάπτυξη οργανισμών πρακτόρων σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης
Ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης βιοϊατρικών οντοτήτων και σχέσεων μεταξύ αυτών από κειμενική πληροφορία
Ανάπτυξη βιβλιοθήκης πρωτοκόλλων επικοινωνίας πολυ-πρακτορικών συστημάτων
Ανάλυση ονομάτων φανταστικών χαρακτήρων
Ανάλυση εικόνων μικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης για την ανίχνευση ακμών νανοδομών και χαρακτηρισμό των διαστάσεων και της τραχύτητάς της
Αναγνώριση μοτίβων κίνησης εμποδίων στην αυτόνομη πλοήγηση ρομποτικής πλατφόρμας
Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων με αυτόματα
Αναγνώριση και εξαγωγή μεταφοράς και γενικά μη-κυριολεκτικής σημασίας
Αναγνώριση δεικτών εθνοφαρμακολογικής αξίας με χρήση ανάκτηση πληροφορίας και ανάλυσης φυσικής γλώσσας
Towards Automatically Estimating AI Trustworthiness
Speeding up molecular simulations with novel machine learning-based representations and predictive models
Semantic-based Service Composition in IoT Marketplace
Semantic Retrieval of Legal Texts
Representational learning on multi-relational graphs with emphasis on biomedical data
Online Sport Event Recognition from Video Feeds of Matches
Online Sport Event Recognition from Reports of Matches
Neuro-Symbolic Complex Event Recognition
Named Entity Recognition and new metrics for big economic data
Monitoring the quality of Internet of Things services SKEL artificial intelligence, Complex Event Recognition (CER), Internet of Things, Machine Learning
Leveraging Large Language Models (LLM)s to Generate Complex Event Recognition Programs
Investigating the applicability of Process Mining techniques for Complex Event Recognition
Interoperability amongst Internet of Things platforms
GUIs for model exploration and interactive learning with application in cancer treatment simulations SKEL artificial intelligence, Interactive Learning, Life Sciences
Estimating molecular simulation force fields with machine learning
Ensemble Early Time-series Classification with application in cancer treatment simulations  SKEL artificial intelligence, Complex Event Recognition (CER), event recognition, Machine Learning, Life Sciences
Development of statistical and deep learning methods for predicting the growth of cancer tumors and the efficacy of drugs for cancer treatment
Development of Graphical User Interfaces for Managing IoT Services (Multiple positions)
Development of (Micro-) Services for Internet of Things Applications (Multiple Positions)
Detection of promising drugs and prediction of drug synergies in simulations of cancer treatments
Design of Templates for the Fast Development of IoT Applications
Automatic Summarization of Game Reviews
AI-powered Tool for the Automated Estimation of Gas Diffusivities in Nanoporous Materials
A machine learning tool on gas adsorption characterization of porous materials
No Results